Palmska fonden

Ansökan om medel

Medel kan sökas för forskning på Stora Karlsö eller forskning som behandlar natur, kultur eller annat ämne med anknytning till Stora Karlsö.

Ansökan om medel för forskning behandlas löpande. Ansökan skall ställas till vd@storakarlso.se

Ansökan skall innehålla:

 • Projektnamn och sammanfattande projektbeskrivning
 • Projektledare med persondata och e-postadress
 • Projektdeltagare med persondata
 • Tidsplan och kostnadsberäkning
 • Finansieringskällor andra än Palmska fonden
 • Uppgifter om huruvida projektet ingår i ett större projekt
 • I förekommande fall erforderligt tillstånd från länsstyrelsen

Rapportering

 • Den slutliga rapporten skall vara Palmska fonden tillhanda senast ett (1) år efter avslutat arbete. Önskvärt är att rapporten dessutom kan spridas i digital form via vår hemsida, både i sin helhet och som en kortare populärvetenskaplig sammanfattning (ca en A4-sida).

Utbetalning av beviljade medel

 • Om medel beviljats skall uppgift lämnas om start- och slutdatum för projektet.
 • Bidrag utbetalas mot rekvisition
 • Av beviljade medel utbetalas 3/4 vid projektets början och resterande belopp efter inlämnad slutlig rapport.

Vill du veta vad som händer på Stora Karlsö?