Om Stora Karlsö

Forskning

Stora Karlsö – myllrande fågelberg, dramatiskt klintlandskap och alvarmarker med prunkande orkidéängar. Det finns mycket att upptäcka och forska på och kring Stora Karlsö. Ön är förklarad som riksintresse inte bara för naturvård och friluftsliv utan även för kulturminnesvård. För närvarande pågår flera forskningsprojekt på ön, däribland ett havsfågelprojekt. Ringmärkning av fåglar har skett på ön i unika serier ända sedan 1910-talet.


Havsfåglar ger svar om Östersjöns ekosystem

I detta projekt – som startade 1997 – studerar forskarna sillgrissla, tordmule, silltrut, gråtrut och storskarv. Alla dessa havsfåglar häckar i stora mängder på Stora Karlsö. Genom havsfågelforskningen hoppas man kunna bidra till att man kan få en helhetsbild av Östersjöns ekosystem och därmed också till kunskap om hur Östersjön långsiktigt bör förvaltas.

Läs mer om havsfågelprojektet


Lång tid av kulturspår

Människan har haft en lång historia på Stora Karlsö. På ön finns oerhört mycket spår och lämningar ända från Gotlands äldsta stenålder och alla tidsskeden fram till nutid. Stora Karlsö med sina fornlämningar lämpar sig utmärkt för studier utifrån ett långt tidsperspektiv. Flera forskare menar att öns kulturhistoria även är en viktig angelägenhet för Skandinavien och för vår syn på forntiden.

Läs mer om forskningen kring kulturhistorien


Palmska fonden

Karlsö Jagt- och Djurskyddsförenings AB förvaltar en fond vars avkastning skall gå till forskning på Stora Karlsö eller till forskning som behandlar natur, kultur eller annat ämne med anknytning till Stora Karlsö. Medel kan sökas för forskning på Stora Karlsö eller forskning som behandlar natur, kultur eller annat ämne med anknytning till ön.
Läs mer om Palmska fonden

Vill du veta vad som händer på Stora Karlsö?